KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
adwokat Artur Antoniewicz
ul. Sulejkowska 42 lok 2
04-157 Warszawa

Tel. 607 867 333
artur.aaaantoniewicz@aaagmail.com

wyślij wiadomość

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla osób fizycznych, w tym dla prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób prawnych.

Kancelaria prowadzi między innymi sprawy z zakresu

PRAWO CYWILNE:

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej i innych czynów niedozwolonych
 • zadośćuczynienie
 • ochrona dóbr osobistych
 • o zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • ochrona własności i posiadania
 • zniesienie służebności
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • eksmisję
 • prawo lokalowe
 • prawo spółdzielcze
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczenie wykonania umów
 • roszczenia z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów
 • gwarancja, rękojmia
 • ubezwłasnowolnienie
 • e-commerce
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

PRAWO SPADKOWE:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • sprawy dotyczące zapisów i poleceń
 • wydziedziczenie

PRAWO KARNE:

 • obrona w postępowaniu karnym, karnoskarbowym, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę albo inne organy jak również na etapie postępowania sądowego
 • obrona w postępowaniach dyscyplinarnych
 • reprezentowanie osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, a także dochodzenie odszkodowań w toku postępowania karnego
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

 • rozwód i separacja
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • unieważnienie małżeństwa
 • świadczenia alimentacyjne (alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, alimenty na rzecz innych członków rodziny)
 • pochodzenie dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania)
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • przysposobienie
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • spory o wynagrodzenie, w tym za nadgodziny, za pracę w nocy
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z związku z mobbingiem w pracy ( mobbing, naruszenie dóbr osobistych).
 • przygotowanie, opiniowanie umów pracowniczych, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji
 • ubezpieczenia emerytalne, rentowne, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

PRAWO GOSPODARCZE:

 • stała obsługa podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie umów spółek osobowych i kapitałowych
 • sporządzanie umów spółek cywilnych
 • rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy spółki albo organów spółdzielni
 • rozwiązanie spółek
 • wyłączenie wspólnika
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowania umów z kontrahentami
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • sporządzanie aktów wewnętrznych spółek
 • uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Wspólników/Akcjonariuszy
 • uczestnictwo w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
 • sprawy z zakresu postępowania układowego i naprawczego

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • postępowania rozgraniczeniowe
 • kary administracyjne
 • sprawy meldunkowe, rejestracyjne
 • koncesje, licencje i zezwolenia
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowanie przestrzennego, ochrony środowiska